Over De Keukenvernieuwers

Aansprakelijkheid

We hebben deze website zo zorgvuldig mogelijk in elkaar gezet. Desondanks kunnen er fouten in zijn geslopen, bijvoorbeeld in telefoonnummers, namen en/of adressen. Het is ook mogelijk dat wij ergens onvolledig zijn geweest. Wij achten ons niet aansprakelijk voor de gevolgen van deze eventuele fouten en onvolledigheden. Voor zover er sprake is van prijzen en/of aanbiedingen op deze website: deze kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen of ingetrokken worden. Aan deze prijzen en aanbiedingen kunnen geen rechten worden ontleend.

Copyright

Wij gebruiken illustratie/fotomateriaal van ons zelf of van onze leveranciers.
Op dit materiaal berust copyright. Niets mag door derden op welke manier dan ook worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming van DE KEUKENVERNIEUWERS.

Wilt u weten wat de Algemene Handelsvoorwaarden zijn die door DE KEUKENVERNIEUWERS worden gehanteerd, dan kunt u deze hier downloaden.

DE KEUKENVERNIEUWERS zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17236773.

Privacyverklaring

De Keukenvernieuwers,
gevestigd aan Kerkeind 22, 5076 AC te Haaren, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

T 013 469 13 44

Extra informatie over onze gegevensbescherming van De Keukenvernieuwers kunt u desgewenst verkrijgen via webmaster@dekeukenvernieuwers.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Keukenvernieuwers verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via webmaster@dekeukenvernieuwers.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Keukenvernieuwers verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– We willen met u in contact treden (bellen of e-mailen) omdat dat nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Keukenvernieuwers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 6 maanden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen uw gegevens niet met derden, behalve als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Keukenvernieuwers gebruiken alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Keukenvernieuwers en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar webmaster@dekeukenvernieuwers.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De Keukenvernieuwers wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Keukenvernieuwers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice in Tilburg of via webmaster@dekeukenvernieuwers.nl. De Keukenvernieuwers heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.